Rúa Clara Campoamor | España | Santiago de Compostela | 2018
Concurso de anteproxectos para a reurbanización da rúa Clara Campoamor

ESTACIÓN INTERMODAL-PARQUE DAS BRAÑAS DO SAR

Levamos a circulación peonil a un nivel inferior evitando interseccións que resultarían perigosas entre as circulacións rodadas e o tránsito a pé. Os percorridos peonís, separados destes aneis, optimizan o funcionamento da distribución de tráfico e achegan o tránsito de bicicletas e persoas ó parque das Brañas do Sar.

Con esta solución resólvense todos os movementos posibles da intersección e ademais conseguimos a continuidade da beirarrúa norte sen necesidade de habilitar cruces peonís na entrada e saída de autobuses da estación; redúcese a rede semafórica, favorécese a desaceleración e elimínanse os tempos mortos de espera. En definitiva, mellórase a seguridade dos usuarios.

A resolución do tráfico rodado mediante unha glorieta ofrece unha maior capacidade respecto a outras solucións de intersección -incluso respecto á semaforización-, e os custes de control e mantemento son menores. Reduce as emisións, o consumo de combustible e os niveis de ruído. Permite a incorporación de novas vías e sempre pode ser semaforizable.

Propoñemos un tratamento paisaxístico dos desniveis que mellora a calidade urbanística do entorno no que se enmarca e supón unha continuidade co parque das Brañas do Sar.

Para as áreas peonís e vías para bicicletas proponse un pavimento terrizo de terra compactada e estabilizada con polímero, executado con terras existentes ou mediante aporte. Este material mantén a durabilidade do firme de tránsito en contraposición a outras solucións como o aglomerado, máis contaminantes e que poden danar o fluxo de auga subterráneo. Tamén conseguimos un aspecto natural da cor do terreo, sen que se produzan os problemas de po asociados ós pavimentos terrizos convencionais, así coma evitamos os lavados do material por escorrentías de auga de choiva. En gran parte do trazado tampouco é necesario aportar áridos doutras zonas, mellorando por partida dobre o impacto ambiental, xa que conseguimos un camiño completamente ecolóxico e diminuímos a pegada de CO2 ao evitar transportes e consumos de combustible.

 

RÚA DE VEDRA

Para a Rúa de Vedra propoñemos actuacións de mellora estética e, dado o seu caracter residencial, optamos por un tránsito mixto de vehículos e peóns con preferencia destes últimos.

Por outra banda, co obxecto de mellorar a comunicación do barrio de Pontepedriña coa nova estación intermodal, propoñemos orixinar un novo acceso peonil e ciclista á estación pola parte alta da rúa de Vedra, conservando os característicos muros de cachotaría desta rúa, a antiga rampla da estación e a súa porta coas reixerías orixinais. Trátase de mellorar as comunicacións do barrio a través da súa historia.

DATOS
 
Proxecto:
Concurso de anteproxectos para a reurbanización da rúa Clara Campoamor.

Promotor:
Concello de Santiago

Estado:
Concurso 2018

Situación:
Santiago de Compostela. A Coruña. España

CRÉDITOS

Arquitectas directoras:
Cristina Ezcurra
Cristina Ouzande

Arquitectos:
Sandra Arcos
Xosé Suárez

Deseñador de interior:
Julio Pedreira